Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen perfect-by-carmen en een klant waarop perfect-by-carmen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk of uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan perfect-by-carmen melden. Na het ontvangen van dit bericht zal perfect-by-carmen dit bevestigen.

Als de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is perfect-by-carmen gerechtigd om 50% van het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Als de klant meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag perfect-by-carmen de behandeling weigeren en 50% van het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Aanbetaling & annuleren

Bij het maken van een permanente make-up afspraak vraag ik €75 aanbetaling. Deze kosten worden verekend van het totale bedrag na het zetten van de permanente make-up. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Ik biedt de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum binnen 3 maanden. Voor afspraken dient dit 48 uur van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door perfect-by-carmen.

4. Betaling

Perfect-by-carmen vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of via betaalverzoek te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal perfect-by-carmen de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet perfect-by-carmen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan perfect-by-carmen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Perfect-by-carmen neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Perfect-by-carmen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Perfect-by-carmen zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

6. Geheimhouding

Perfect-by-carmen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, perfect-by-carmen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Perfect-by-carmen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat perfect-by-carmen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Perfect-by-carmen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

Perfect-by-carmen heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen als de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Perfect-by-carmen meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er geen beveiligingscamera’s aanwezig.

9. Klachten

Als de klant een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan perfect-by-carmen. Perfect-by-carmen zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Perfect-by-carmen zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Als een klacht gegrond is zal perfect-by-carmen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden.  

10. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Als de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft perfect-by-carmen het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Verwachtingen

Ik sta voor natuurlijke verfraaiing van de schoonheid. Op mijn Instagram en site vindt u talloze voorbeelden van mijn werk. U ziet mijn stijl en wat u van mij kunt verwachten. Kiest u voor een techniek of stijl welke ik niet aanbiedt dan wordt de behandeling gestaakt en bent u uw aanbetaling kwijt.

  1. Intake: Ik behandel geen klanten die zwanger zijn en/of diabetes patiënten zonder doktersverklaring. Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let erop dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn.
  2. Pigmenteren: Nadat u akkoord geeft op de vorm start ik met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas na 4-6 weken zichtbaar zijn. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase.
  3. Nabehandeling: Binnen 6 tot 10 weken komt u terug voor de nabehandeling. Mocht u kleine aanpassingen willen laten uitvoeren dan zal dat moeten op de dag van de nabehandeling. Ik kan  tussentijds geen aanpassingen verrichten omdat het resultaat nog in proces zit. Er wordt dus onder geen enkel bedwing eerder een afspraak ingepland dan na 6 weken.
  4. Nazorg: Het is van cruciaal belang dat u zich houdt aan de nazorg. Doet u dit niet dan is het resultaat uw verantwoordelijkheid. Ik als specialist herken verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden zoals water.
  5. Eindresultaat: Ik streef naar perfectie. Dit doe ik door alles in millimeters af te tekenen. Omdat bijna geen enkel gezicht (lichaam) symmetrisch is en mijn doel is om harmonie te creëren dient u er rekening mee te houden dan er een millimeter afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht/lichaam te creëren.

12. Ontevredenheid

Bent u ontevreden over het resultaat dan zal ik dit met u bespreken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zal ik bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. Omdat ik goedkeuring vraag na het voortekenen bent u akkoord gegaan met de vorm. Is de vorm anders dan hoe er is voorgetekend dan zal ik dit voor u corrigeren. Bent u echter zelf van mening veranderd en wilt u een ander vorm en/of kleur toegepast hebben dan zijn de bijkomende kosten voor deze behandelingen geheel voor u. In geval van ontevredenheid, verwacht ik dat u dit kenbaar maakt binnen 8 weken na de desbetreffende behandeling. Ik zal u altijd vragen de 6 weken hersteltijd in acht te nemen. Daarna heeft u nog 2 weken om mij te contacteren over uw ontevredenheid.

13. Resultaat is niet blijvend

Ik pas dezelfde techniek toe bij al mijn klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar ik geen invloed op heb. Ik zal mijn techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat ik geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, ik beheers een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag teruggestort of in contant aan de klant overhandigt. Dit geldt alleen in gevallen als het pigment volledig niet pakt.

14. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Als er geen toestemming wordt gegeven zal ik geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.